Portada > Pla Educatiu Entorn

Pla Educatiu Entorn

QUÈ ÉS EL PEE DE PIERA?  
El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Piera està impulsat pel Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Piera. Es tracta d’una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar.

A QUI S’ADREÇA?
Els PEE s’adrecen sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nois i noies nouvinguts o amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents ). Cal tenir present, però, que les actuacions dels plans educatius d’entorn també s’adrecen, des d’una perspectiva proactiva, a tota la comunitat educativa.

 

OBJECTIUS
1.    Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
2.    Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
3.    Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
4.    Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
5.    Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
6.    Potenciar l’educació en el lleure.
7.    Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori:

  • Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu.
  • Enfortir la xarxa entre centres educatius.
  • Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.


EL PERQUÈ DE LA  NECESSITAT DEL PEEP
El municipi de Piera ha patit un desenvolupament urbanístic molt intens que ha originat un increment exponencial de la població. Aquesta dispersió territorial fa necessària la vinculació entre els barris i crear un sentiment de pertinença a Piera.
Per altra banda, Piera és un municipi amb molta tradició en entitats i associacions de tot tipus però, en canvi amb manca d’experiència en treballar en xarxa i conjuntament. Cal potenciar la creació de xarxes per sumar esforços, optimitzar recursos i fer poble.
L’augment de la població ha portat com a conseqüència un augment en la demanda de serveis, dels quals molts estan relacionats directament amb els joves: estudis postobligatoris, recursos formatius i laborals, esports i lleure... A més, entre la gent jove trobem poc arrelament, poca participació, risc d’exclusió social, etc.
Però els recursos de les institucions, dels centres educatius i de les entitats per separat són limitats; cal desenvolupar un pla integral i donar resposta comunitària a les necessitats i riscos que se’ns plantegen.
El PEE s’entén com una eina per millorar l’èxit educatiu per a tot l’alumnat i en totes les dimensions, promovent la convivència i la cohesió social i fomentant l’ús de la llengua catalana.  Aquest serà el nostre punt de partida i el motor de les activitats i actuacions que encetarem. Creiem que la col·laboració entre centres educatius, associacions i institucions no només enriquirà el projecte i aconseguirà els objectius, sinó que crearà vincles i sinergies de treball que aniran més enllà.
Iniciem el Pla Educatiu d’Entorn de Piera, un pla que estarà en constant evolució per tal d’adaptar-se a les necessitats que es vagin presentant com a prioritàries.


Ajuntament de la Vila de Piera - Regidoria d’Educació i Infància, carrer de la Plaça, 16-18 | Tel. 93 778 88 00

Volem enfortir els vincles entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.