Portada > Escolarització

Escolarització


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi en el centre demanat en primer lloc.

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció. Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

a) Criteri específic

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Les dades d’identificació o filiació per a infants estrangers poden acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial equivalent.
 • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball si s’al·lega aquest com a criteri de proximitat: contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI o a la targeta de residència de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’infant, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen, a efectes de barem (beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució –si s’al·lega aquesta condició- emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’infant està diagnosticat d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

ÀREA D'INFLUÈNCIA

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Les tres àrees de proximitat dels centres d’educació infantil i primària, a efectes de preinscripció i matrícula d’alumnes, del municipi de Piera són:

Escola Les Flandes i E.A. Apiària:
Àrea 1: L’avinguda de Barcelona i l’avinguda de la carretera d’Igualada pel sud de Piera des del carrer Camí Romeu fins la carretera del Bedorc. La carretera del Bedorc per l’est des de l’avinguda de la carretera d’Igualada fins la carretera BV-2242 de Piera a Sant Sadurní d’Anoia.

Escola Herois del Bruc:
Àrea 2: L’avinguda de Barcelona i l’avinguda de la carretera d’Igualada pel nord de Piera, des del carrer Camí Romeu fins al carrer del Bedorc. La carretera del Bedorc per l’oest des de l’avinguda de la carretera d’Igualada fins la carretera BV-2242 de Piera a Sant Sadurní d’Anoia.
Les urbanitzacions: Can Bonastre, Vallbonica, La Venta-Can Mussarro, Can Martí, Castell de la Ventosa, Bosc de l’Àliga, Can Mas, Can Mata, La Fortesa, El Bedorc, Ca n'Aguilera, Can Claramunt, Can Bou, La Grua i Sant Jordi.

Escola Creixà:
Àrea 3: Urbanització Can Canals – El Portell.

ADSCRIPCIONS

Per accedir al primer curs d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits. Les adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria en el municipi de Piera són:

          Escola Herois del Bruc i Escola Creixà > INS Guinovarda
          Escola Les Flandes > SEC. INS Salvador Claramunt

INFORMACIÓ SOBRE LA PLAÇA OBTINGUDA

L’escola sol·licitada en primer lloc és el referent principal d’informació.
Aquest centre educatiu aplica el barem per establir l’ordre de prioritat i fa públiques les diferents llistes informatives.
Quan acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública una primera llista amb els barems que resulten de l’aplicació dels criteris, per tal que es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació al mateix centre.
Al final del procés, es fa pública la llista amb la relació d’alumnat admès en cada centre. Quan un alumne o alumna no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se segueix l’ordre de preferència indicat en el full de preinscripció.
Per consolidar la plaça assignada a la llista d’admesos és imprescindible que es formalitzi la matrícula al centre dins del període establert. En cas que no es faci, es considera que es renuncia a la plaça reservada.
 

Ajuntament de la Vila de Piera - Regidoria d’Ensenyament i Formació, Av. Carretera d’Igualada, 2 (Centre de Serveis la Bòbila) | Tel. 93 776 00 76 Fax. 93 776 00 36

Volem enfortir els vincles entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.