Portada > Escolarització

Escolarització


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi en el centre demanat en primer lloc.

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció. Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

      - Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
      - Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
      - Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.  
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. Les dades d’identificació o filiació per a infants estrangers poden acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial equivalent.
 • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball si s’al·lega aquest com a criteri de proximitat: contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI o a la targeta de residència de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’infant, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen, a efectes de barem (beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució –si s’al·lega aquesta condició- emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’infant està diagnosticat d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

ÀREA D'INFLUÈNCIA

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Les tres àrees de proximitat dels centres d’educació infantil i primària, a efectes de preinscripció i matrícula d’alumnes, del municipi de Piera són:

Escola Les Flandes i E.A. Apiària:
Àrea 1: L’avinguda de Barcelona i l’avinguda de la carretera d’Igualada pel sud de Piera des del carrer Camí Romeu fins la carretera del Bedorc. La carretera del Bedorc per l’est des de l’avinguda de la carretera d’Igualada fins la carretera BV-2242 de Piera a Sant Sadurní d’Anoia.

Escola Herois del Bruc:
Àrea 2: L’avinguda de Barcelona i l’avinguda de la carretera d’Igualada pel nord de Piera, des del carrer Camí Romeu fins al carrer del Bedorc. La carretera del Bedorc per l’oest des de l’avinguda de la carretera d’Igualada fins la carretera BV-2242 de Piera a Sant Sadurní d’Anoia.
Les urbanitzacions: Can Bonastre, Vallbonica, La Venta-Can Mussarro, Can Martí, Castell de la Ventosa, Bosc de l’Àliga, Can Mas, Can Mata, La Fortesa, El Bedorc, Ca n'Aguilera, Can Claramunt, Can Bou, La Grua i Sant Jordi.

Escola Creixà:
Àrea 3: Urbanització Can Canals – El Portell.

ADSCRIPCIONS

Per accedir al primer curs d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits. Les adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria en el municipi de Piera són:

          Escola Herois del Bruc i Escola Creixà > INS Guinovarda
          Escola Les Flandes > SEC. INS Salvador Claramunt

INFORMACIÓ SOBRE LA PLAÇA OBTINGUDA

L’escola sol·licitada en primer lloc és el referent principal d’informació.
Aquest centre educatiu aplica el barem per establir l’ordre de prioritat i fa públiques les diferents llistes informatives.
Quan acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública una primera llista amb els barems que resulten de l’aplicació dels criteris, per tal que es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació al mateix centre.
Al final del procés, es fa pública la llista amb la relació d’alumnat admès en cada centre. Quan un alumne o alumna no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se segueix l’ordre de preferència indicat en el full de preinscripció.
Per consolidar la plaça assignada a la llista d’admesos és imprescindible que es formalitzi la matrícula al centre dins del període establert. En cas que no es faci, es considera que es renuncia a la plaça reservada.
 

Ajuntament de la Vila de Piera - Regidoria d’Ensenyament i Formació, Av. Carretera d’Igualada, 2 (Centre de Serveis la Bòbila) | Tel. 93 776 00 76 Fax. 93 776 00 36

Volem enfortir els vincles entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.